Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ-252
Карлово, 07.02.2020

ОТНОСНО: Обсъждане на сигнал, постъпил по електронната поща на ОИК – Карлово, с вх. № 217/ 14.01.2020г. , от електронен адрес [email protected] от лице, именуващо се Николай Йорданов с искане за предстрочно прекратяване пълномощията на Кмета на кметство Калофер – Румен Стоянов за извършено нарушение на чл. 67 от ЗПКОНПИ

В Общинска избирателна комисия – Карлово с вх. № 217/ 14.01.2020г., от електронен адрес [email protected] от лице, именуващо се Николай Йорданов е постъпил сигнал, формулиран, като заявление. Със същия се моли, на основание чл. 67 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество ОИК – Карлово незабавно да вземе решение, с което да бъде освободен от длъжност Кмета на гр. Калофер, тъй като е налице законова забрана да заема публична длъжност, защото спрямо него е установен конфликт на интереси, за което вече са били прекратяване правомощията му, като Кмет. В сигнала се уточнява, че искането се прави на основание § 2, ал.1, т.5 от ДР на ЗПКОНПИ във вр. с Глава VІІІ, Раздел ІV и чл. 67 от ЗПКОНПИ. Твърди се, че заглавието на сигнала ясно сочи ограниченията за заемане на публична длъжност, след като вече лицето е отстранявано от длъжност заради наличието на конфликт на интереси, както е в случая, за което прилагали Решение на ОИК Карлово, публикувано на страницата й в интернет. В текста, след сигнала са приложени решение № МИ – 468 от 27.03.2019г. на ОИК Карлово, с което са прекратени пълномощията на Румен Василив Стоянов- Кмет на кметство Калофер, общ. Карлово и Решение № МИ – 210 от 29.10.2019г., на ОИК - Карлово с което е обявен за избран за Кмет на кметство Калофер, на първи тур Румен Василев Стоянов. Сигналът е препратен и на електронната поща на Централна избирателна комисия.

            На 15.01.20120г. от електронната поща на ОИК – Карлово са изпратени указания на подателя на сигнала, в тридневен срок да приведе същия според изискванията на Решение № 62 от 04.04.2019г. на ЦИК, относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до районната избирателна комисия, общинската избирателна комисия и Централната избирателна комисия. Указано е, че депозирания сигнал на е подписан от лицето, което го подава и не е сканиран, което следва да бъде направено, както и да се посочи актуален адрес.

            На 19.01.2020г. на електронната поща на ОИК – Карлово е постъпил отговор във връзка с дадените указания, както следва: Уточнява се, че сигналът е подаден на основание чл. 111 от АПК, според който законов текст сигнал може да се подаде и по електронна поща. Твърди се, че ако решение на ЦИК противоречи на закон, а в случая това е Кодекс, то се прилага Кодексът.  Твърдят, че е налице адрес и това е електронен адрес, както е посочено в АПК. Уточнява, че са посочени две имена на лицето подател и сигналът не бил анонимен. Налице била и обратна връзка. Твърди се, че ОИК е длъжна да се произнесе по сигнала. Уточнява се, че дори и да няма сигнал ОИК – Карлово е длъжна да се сезира и спази задължителния чл. 67 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Твърди се, че този законов текст бил нарушен от ОИК – Карлово при регистриране на кандидат за заемане на публична длъжност, за когото законът изрично забранява това, но въпреки законовата забрана ОИК – Карлово е нарушила закона и е допуснала регистрацията и избора на такъв кандидат.

Във връзка със горецитирания сигнал и направени искания за представяне на документи в ОИК – Карлово са постъпили следните документи:

-           С вх. № 224 от 30.01.2020г. са постъпили от Административен съд София – град, заверени преписи от: Решение № 5427/19.09.2017 г. на Административен съд – София – град, постановено по адм.д. № 5556/2017 г. и с Решение № 4073/20.03.2019 г. на Върховен административен съд потановено по адм.д. № 14725/2017г.

-           С вх. № 226 от 05.02.2020г. от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е постъпил заверен препис от тяхно решение № РС-222-16-029/27.04.2017г., към което са приложени и Решение № 5427/19.09.2017 г. на Административен съд – София – град, постановено по адм.д. № 5556/2017 г. и с Решение № 4073/20.03.2019 г. на Върховен административен съд потановено по адм.д. № 14725/2017г.

С решение № РС-222-16-029/27.04.2017г. на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (преименувана на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно § 6 ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018г.) е установен конфликт на интереси по отношение на Румен Василев Стоянов, ЕГН ************- лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗПУКИ, за това че на 29.08.2016г. е сключил трудов договор № 1 от 29.08.2016г. за назначаване на длъжността старши специалист – финансови дейности“ в кметство Калофер, Лалю Добринов Бичев, свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от доопълнителните разпоредби на ЗПУКИ в нарушение на чл. 8, изр. 2 –ро, хипотеза първа от ЗПУКИ. Това решение е обжалвано пред Административен съд София- град.

С Решение № 5427/19.09.2017 г. на Административен съд София – град, постановено по адм.д. № 5556/2017 г. е отхвърлена жалбата против решение № РС-222-16-029/27.04.2017г. на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С Решение № 4073/20.03.2019 г. на Върховен административен съд потановено по адм.д. № 14725/2017г. е оставено в сила Решение № 5427/19.09.2017 г. на Административен съд София – град, постановено по адм.д. № 5556/2017г. Това е решение е окончателно.

С Решение № МИ – 468 от 27.03.2019г. на ОИК Карлово са прекратени пълномощията на Румен Василев Стоянов- Кмет на кметство Калофер, общ . Карлово.

С Решение № МИ – 87 от 22.09.2019г. на ОИК – Карлово е Регистриран Румен Василев Стоянов, издигнат от Инициативен коитет за издигане на кандидатурата на Румен Василев Стоянов за участие в изборите за кмет на кметство Калофер в община Карлово на 27 октомври 2019г.

С решение № МИ – 210 от 29.10.2019г. на ОИК - Карлово е обявен за избран за кмет на кметство Калофер, област Пловдив, на първи тур Румен Василев Стоянов, ЕГН ***********.

Общинска избирателна комисия – Карлово приема следното:

Законът за местното самоуправление и местната администрация в чл. 42, ал.1 регламентира случаите, в които могат да бъдат предсрочно прекратени пълномощията на кметовете. Съгласно т. 11 на чл. 42, ал.1 от ЗМСМА пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Както беше отбелязано по- горе в настоящото решение, пълномощията на кмета на Калофер Румен Василев Стоянов вече са били предсрочно прекратени на това основание с Решение № МИ – 468 от 27.03.2019г. на ОИК – Карлово.  ОИК – Карлово не може повторно да прекрати пълномощията на кмета на кметство Калофер на същото основание и въз основа на същото решение.

Съгласно Чл. 67 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Лице, заемащо висша публична длъжност, по отношение на което е установен конфликт на интереси или съответно нарушение на чл. 68 или 69, няма право в продължение на една година от влизането в сила на решението, с което е установен конфликт на интереси, да заема публична длъжност”. Съгласно § 2, ал.1, т. 5 от същия закон, разпоредбите на Глави пета, осма и петнадесета се прилагат съответно за кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините.

 В Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентиращ случаите, в които се прекратяват предсрочно пълномощията на кметовете липсва разпоредба, по силата на която същите да се прекратяват при извършено нарушение на чл. 67 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. От друга страна ОИК – Карлово счита,  че не е компетентен орган, който да може да прецени дали кмета на кметство Калофер е нарушил чл. 67 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй като това е извън правомощията на общинските избирателни комисии.

Общинска избирателна комисия – Карлово, приема че в настоящия случай, не се установява наличие на основание за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство Калофер, община Карлово- Румен Василев Стоянов, съобразно разпоредбата на чл. 42, ал.1 от ЗМСМА. ОИК – Карлово не може да прекрати пълномощията на кмета на кметство Калофер на основание, което не е предвидено в цитираната разпоредба.

Доколкото нарушаването на чл. 67 от ЗПКОНПИ е административно нарушение, съгласно административнонаказателните разпоредби на същия закон, то ОИК – Карлово следва да изпрати по компетентност на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, получения сигнал, която комисия е компетентния орган, който може да установи дали е извършено това нарушение и съответно при положителен отговор да наложи административно наказание.

В допълнение към горното Общинска избирателна комисия – Карлово, счита че не са били налице ограничения при регистрацията на Румен Василев Стоянов, като кандидат за кмет на кметство Калофер в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., въз основа на които на същия да му бъде отказана регистрация, като такъв.  Към момента на вземане на Решение № МИ – 87 от 22.09.2019г. на ОИК – Карлово, с което е регистриран Румен Василев Стоянов, за участие в изборите за кмет на кметство Калофер в община Карлово, на 27 октомври 2019г., същият е отговарял на всички изисквания за това, визирани в Изборния кодекс на Република България, за което е подал заявление- декларация по чл. 414, ал.1, т.3, във вр. с чл. 397, ал.1 и чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК- /приложение № 65 – МИ от изборните книжа/.  

Въз основа на горното и на основание чл. 85, ал.4, във вр. с чл. 87, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс,  Общинска избирателна комисия - Карлово:

Р Е Ш И:

НЕУСТАНОВЯВА, наличие на основание за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство Калофер, Румен Василев Стоянов, обявен за избран за кмет на кметство Калофер, област Пловдив с решение № МИ – 210 от 29.10.2019г. на ОИК – Карлово, при направена проверка във връзка със сигнал, постъпил по електронната поща на ОИК – Карлово, с вх. № 217/ 14.01.2020г., от електронен адрес [email protected]  от лице, именуващо се Николай Йорданов.

ПРЕПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, сигнал, постъпил по електронната поща на ОИК – Карлово, с вх. № 217/ 14.01.2020г. , от електронен адрес [email protected]  от лице, именуващо се Николай Йорданов срещу Кмета на кметство Калофер – Румен Василев Стоянов за извършено нарушение на чл. 67 от ЗПКОНПИ.

Препис от настоящото решение да се изпрати на Централна избирателна комисия на Република България за сведение, съобразно писмо на ЦИК, изх. № МИ – 15- 30/ 16.01.2020г., адресирано до ОИК – Карлово.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Секретар: Павел Димитров Киров

* Публикувано на 07.02.2020 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения