Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ -259
Карлово, 25.10.2021

ОТНОСНО: Ново произнасяне по сигнал от Кирил Павлов Панчев, постъпил в Общинска избирателна комисия – Карлово с Вх. № 235/ 15.05.2020г., за неизпълнение на задължение по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА от общинския съветник в Общински съвет – Карлово, Иван Цвятков Хаджийски, в изпълнение на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени с влязлото в законна сила Решение № 1719/13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020 г. на Административен съд – Пловдив.

Във входящия регистър на  Общинска избирателна комисия – Карлово с Вх. № 235/ 15.05.20120г. е постъпил сигнал от Кирил Павлов Панчев от с. Столетово, Пловдивска област. В същия се твърди, че с Решение № МИ – 221 от 29.10.20119г. на основание чл. 453 и 454 от Изборния Кодекс са обявени за избрани общински съветници в Общински съвет – Карлово, като между тях е и Иван Цвятков Хаджийски. Уточнява, че съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА  Общинският съветник не може:

 1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;
 2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

Твърди, че съгласно ал. 6 на същата разпоредба в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Уточнява, че при направена справка в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се установява, че Иван Цвятков Хаджийски е член на Съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД, ЕИК 160120592 и че видно от обявените в регистъра действителни собственици, Община Карлово притежава 34 % от капитала на Акционерното дружество. Твърди, че към днешна дата Общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски не е уведомил писмено Председателя на Общински съвет – Карлово и Общинска избирателна комисия - Карлово (съгласно чл. 34, ал.6 от ЗМСМА) за подадена молба за освобождаването му от заеманата длъжност. Излага твърдения, че съгласно чл. 30, ал.4, т. 10 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА. В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

            С Решение № МИ-254 от 25.06.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Карлово са прекратени пълномощията на Иван Цвятков Хаджийски, обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП за България в Общински съвет - Карлово с Решение № 221 от 29.10.2019 г. на ОИК Карлово и е анулирано е издаденото на същия удостоверение и е обявена за избрана за общински съветник в Общински съвет - Карлово от листата на Коалиция БСП за България, Зорница Ранчева Ранчева, на която е издадено удостоверение за обявяването ѝ за общински съветник. Това решение е обжалвано от Иван Цвятков Хаджийски пред Пловдивски административен съд.

            С Решение № 1281 от 20.07.2021г., постановено по адм. д. № 1659/ 2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив е отхвърлена жалбата на Иван Цвятков Хаджийски против Решение № МИ-254 от 25.06.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово. Това решение е обжалвано от Хаджийски пред Върховен административен съд на Република България.

            С Решение № 14887 от 02.12.2020г., постановено по адм. д . № 8704/2020г., III отделение на Върховен административен съд е отменено Решение № 1281 от 20.07.2021г., постановено по адм. д. № 1659/ 2020 г. по описа на Административен съд – Пловдив, като делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав на Административен съд – Пловдив.

            С Решение № 1719/ 13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020г. на Адм. Съд – Пловдив  е отменено Решение № МИ-254 от 25.06.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Карлово, с което са прекратени пълномощията на Иван Цвятков Хаджийски, обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП за България в Общински съвет Карлово с Решение № 221 от 29.10.2019 г. на ОИК Карлово, анулирано е издаденото на Хаджийски удостоверение и е обявена за избрана за общински съветник в ОС Карлово от листата на Коалиция БСП за България Зорница Ранчева Ранчева, на която е издадено удостоверение за обявяването ѝ за общински съветник. Със същото решение, съдът изпраща преписката на Общинска избирателна комисия - Карлово за ново произнасяне по постъпилия сигнал вх. № 235/15.05.2020 г., при съобразяване на указанията, дадени в съдебното решение по тълкуване и прилагане на закона. 

            Във входящия регистър на ОИК – Карлово на 11.10.2021г. с вх. № 277/ 11.10.2021г. е постъпило придружително писмо от Административен съд – Пловдив, с което е изпратен заверен препис от влязлото в сила Решение № 1719/ 13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020г. на Адм. Съд – Пловдив за сведение и изпълнение; изпратена е и преписката за ново произнасяне по постъпилия при ОИК - Карлово сигнал с вх. № 235/15.05.2020г. при съобразяване на указанията дадени в цитираното съдебно решение по тълкуване и прилагане на закона.

В изпълнение на дадените с Решение № 1719/ 13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020г. на Адм. Съд – Пловдив задължителни указания по прилагане и изпълнение на закона, Общинска избирателна комисия – Карлово на свое заседание, проведено на 14.10.2021г. е приела протоколни решения, с които 1/ е дала възможност на общинския съветник Хаджийски в тридневен срок от уведомяването му да подадете писмено обяснение до ОИК – Карлово във връзка със сигнала за нарушение на чл.34, ал. 6 от ЗМСМА, така както е поискано в подаденото от него възражение, депозирано в ОИК – Карлово с вх. № 240/ 10.06.2020г. и 2/ от Общински съвет – Карлово са изискани справка за това: на коя дата общинския съветник в общински съвет – Карлово, Иван Цвятков Хаджийски е положил клетва, като общински съветник, обявен за избран с Решение МИ – 221/ 29.10.2019г. на ОИК – Карлово; заверени преписи от клетвен лист на общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски и протокол от проведено заседание на ОС – Карлово, в което е положена клетва. 

С писмо от Общински съвет Карлово, изх. № 00-239-21/ 18.10.2021г. във входящия регистър на ОИК – Карлово под № 280 от 18.10.2021г. са постъпили Клетвен лист на общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски от 08.11.2021г. и протокол № 1 от 08.112019г. от заседание на Общински съвет – Карлово. 

На 19.10.2021г. на общинския съветник Иван Хаджийски е връчено съобщение от ОИК – Карлово за дадената му възможност да даде допълнителни обяснения.

На 21.10.2021г., Хаджийски е депозирал във входящия регистър на ОИК – Карлово с вх. № 284/ 21.10.2021г. исканите писмени обяснения, в които заявява, че всички допълнителни възражения, които  е имал по възникналия казус са били надлежно изложени, както писмено, така и устно по време на трите дела /две в Пловдивски административен съд – съответно дела 1659/2020 и 3139/ 2020 и едно във Върховен административен съд 87.04/2020г.

В административното производство по жалбата от ОИК – Карлово при първоначалното произнасяне по същата са изискани документи от Община Карлово, Общински съвет – Карлово, както и от Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. В отговор на отправените запитвания във входящия регистър на Общинска избирателна комисия – Карлово са постъпили, както следва:

-          писмо от Председателя на Общински съвет – Карлово, с което уведомява, че общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски писмено е подал заявление до Председателя на Общински съвет – Карлово с Вх. № 703 от 06.12.2019г., с което уведомява същия, че е подал молба за освобождаването му, като член на съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД. Към писмото са приложени: Заявление от Иван Цвятков Хаджийски до Председателя на Общински съвет – Карлово с вх. № 703/ 06.12.2019г.; Решение на Общински съвет – Карлово № 945, взето с протокол № 45 от заседание на Общински съвет – Карлово, проведено на 25.11.2010г; Решение на Общински съвет – Карлово № 632, взето с протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Карлово, проведено на 29.06.2017г.; Решение на Общински съвет – Карлово № 995, взето с протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Карлово, проведено на 31.05.2018г. Цитираните Решения на Общински съвет – Карлово касаят участието на общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски в Съвета на директорите на  „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД.

-          писмо от Секретаря на Община – Карлово, с което уведомява, че в Община Карлово няма налични и не се съхраняват документи, касаещи членството на общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски в Съвета на директорите на  „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД.

-    Писмо от Агенция по вписванията, към което е приложено актуално състояние и история от ТРРЮЛНЦ, относно „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД, ЕИК 160120592.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА и въз основа на взето протоколно решение от 28.05.2020г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, общинския съветник Иван Хаджийски е уведомен с писмо изх. № 116/28.05.2020 г., за постъпилите в ОИК – Карлово сигнал и документи от Общински съвет – Карлово, както и за правото му да подаде писмено възражение в 3-дневен срок от уведомяването му. Писмото е получено от г-н Хаджийски на 04.06.2020г., като Хаджийски е подал възражение на 03.06.2020г. по пощата, което се установява от положеното върху плика пощенско клеймо. Възражението е получено в ОИК – Карлово на 10.06.2020г. с Вх. № 240 от  10.06.2020г. В писменото си възражение общинският съветник Иван Цвятков Хаджийски твърди, че е изпратил заявление до Председателя на Общински съвет – Карлово, в което заявява, че във връзка с чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА е подал заявление до „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД, за освобождаването му, като член на борда на Директорите, което заявление е от 05.12.2019г., като същото е получено. Моли в определен от ОИК - Карлово ден и час да му бъде определена среща, за да даде допълнителни разяснения по приложените към отговора заявления. Към възражението са приложени:

 • Заявление до Председателя на Общински съвет – Карлово от 06.12.2019г.
 • Заявление до „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД от 05.12.2019г., с което иска, поради избирането му за общински съветник и във вр. с чл. 34, ал.6 от ЗМСМА да бъде освободен, като член на борда на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД.

Разпоредбата на чл. 30, ал.5, т. 1 от ЗМСМА гласи, че „Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие“

Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от закона, а препращащата разпоредба определя, че в едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, т. 1 и 2, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. В старата си редакция до 07.08.2020г., когато е влязъл в сила ЗИД на ЗМСМА, обн. Бр. 70 от 7.08.2020г. на ДВ,  чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА гласи, че: „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“

 Съгласно чл. 30, ал. 5 от ЗМСМА обстоятелствата по ал. 4 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им, като в случаите по ал. 4, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия. Разпоредбата на ал. 6 на чл. 30 от ЗМСМА посочва, че когато ОИК установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1  от същия закон.

С Решение № 221 от 29.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, Иван Цвятков Хаджийски е обявен за избран за общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Не е спорно в производството, че към момента на избирането му за общински съветник, както и при встъпването му в правомощия, като такъв, Хаджийски е бил член на съвета на директорите на „Спортен комплекс Баня“ АД, което дружество е с общинско участие.

            В изпълнение на дадените с Решение № 1719/ 13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020г. на Адм. Съд – Пловдив задължителни указания по прилагане и изпълнение на закона, Общинска избирателна комисия – Карлово при условията на обвързана компетентност приема, че общинския съветник Иван Хаджийски е изпълнил първите две предпоставки, визирани в чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА. С горецитираното отменително решение съдът е приел, за категорично доказани обстоятелствата, че 1/ на 05.12.2019г. общинския съветник Хаджийски е депозирал молба до „Спортен комплекс Баня“ АД за освобождаването му от длъжност, като член на Съвета на директорите на дружеството и 2/ на 06.12.2019г. Хаджийски е подал изискуемото писмено уведомление до Председателя на Общински съвет – Карлово, за това че същият е подал заявление за освобождаването му от заеманата длъжност, като член на Съвета на директорите на „Спортен комплекс Баня“ АД, което обстоятелство за доказано е приела и комисията при първоначалното произнасяне по сигнала, както и ВАС в производството по адм. д. № 8704/2020г. на III отделение. С отменителното решение съдът намира за категорично установено, посоченото в отмененото решение на ОИК -Карлово обстоятелство за липса на изпълнение от страна на общинския съветник на изискването, писмено да уведоми за подадената молба за освобождаване от длъжност, съответната общинска избирателна комисия. Тоест, общинския съветник Хаджийски не е изпълнил третото, кумулативно изискване на чл. 34, ал.6 от ЗМСМА, да уведоми ОИК – Карлово за предприетите от него действия, че е подал заявление до търговското дружество да бъде освободен, като член на съвета на директорите на същото.

            В отменителното решение съдът е изложил, че при новото произнасяне на ОИК по жалбата, „комисията ще следва да предостави възможност на жалбоподателя да даде исканите от него обяснения и да прецени, като вземе решение, съобразявайки се с установения категорично факт на надлежно уведомяване на АД „Спортен комплекс Баня“ за намерението на жалбоподателя да бъде освободен от съвета на директорите, както и последвалите негови действия по премахване на установената несъвместимост, осъщественото уведомяване на Председателя на ОС Карлово за посочените действия на жалбоподателя, причините, условията и значението на осъщественото неуведомяване на ОИК за същите, като се има предвид и декларативния характер на това уведомяване /така Решение № 1294/2021 г. по адм. дело № 3428/2020 г. на ВАС/, както и спазването, съответно неспазването на законовия срок за осъществяване на действията по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА в светлината и на настъпилите законови изменения, евентуалните причини и условия за пропускането му, както и дали и доколко фактът на пропускане на срока се е отразил и в каква степен върху  целта на въведената норма, а именно премахване установената несъвместимост, като се има предвид, че смисълът на разпоредбата е, че нарушаването на нормите за несъвместимост е именно същественото основание, което налага прекратяване на правомощията на избран общински съветник.

            Във връзка с горното и отчитайки изпълнението на първите две предпоставки на чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Карлово приема следното:

Легално определение за несъвместимост се съдържа в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - "заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична длъжност".

             Както беше отбелязано по- горе в решението от събраните по административната преписка доказателства и от дадените задължителни указания в отменителното решение на съда по тълкуване и прилагане на закона се установява, че Хаджийски не е изпълнил третата предпоставка на чл. 36, ал. 4 от ЗМСМА, а именно да уведоми ОИК – Карлово, за предприетите от него действия да бъде освободен, като член на Съвета на директорите на „Спортен комплекс  Баня“ АД. В тази насока е налице доказано бездействие от общинския съветник, като не се излагат основателни причини от същия за неуведомяването на ОИК – Карлово. Следва да се отбележи, че на сайта на ОИК – Карлово е публикуван адреса за кореспонденция с комисията, телефонен номер на същата, както и e-mail за връзка с ОИК. Същевременно, както е прието и в решението на Административен съд – Пловдив Хаджийски е депозирал възраженията си пред комисията, като е адресирал същите на конкретно посочен адрес.

По спорния въпрос Общинска избирателна комисия – Карлово счита, че правното значение на уведомяването на ОИК е комисията да бъде уведомена, че е налице несъвместимост след обявяване на изборните резултати. Нищо повече от това. В тази връзка от ОИК не следва да се прави формално тълкуване на закона, че неуведомяването на комисията, като елемент от фактическия състав на чл. 34 ал. 6 от ЗМСМА е самостоятелно основание за налагане на санкцията по чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА, при положение, че Хаджийски е изпълнил първите две предпоставки на чл. 36, ал.4 от ЗМСМА и към настоящия момент несъвместимостта е отстранена. Видно от мотивите на Решение № 1719/ 13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020г. на Адм. Съд – Пловдив е че Хаджийски е предприел необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта, като е подал молба до търговското дружество да бъде освободен, като член на съвета на директорите на същото, като в последствие с влязло в законна сила решение на Пловдивски окръжен съд в производство по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ по т.д. № 433/2020г., по което е обжалван и отменен отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВ- ТР, по заявление на Хаджийски от 01.07.2020г., именно за заличаването му, като член на Съвета на директорите на „Спортен комплект Баня“ АД на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ, поради бездействието на дружеството да стори това в установения законов срок, по депозирано от Хаджийски уведомление от 05.12.2019г. С подаване на искането до „Спортен комплект Баня“ АД да бъде освободен, като член на Съвета на директорите на дружеството, Хаджийски е демонстрирал своята воля да приведе положението си в съответствие с изискванията на закона. Разпоредбата на чл.34, ал.6 от ЗМСМА не предвижда изискване заявлението на общинския съветник за освобождаване от заеманата от него длъжност да е произвело действие. В този дух са мотивите на Решение № 13 от 24 септември 2020 г. по Конституционно дело № 5 от 2020 г. на Конституционния съд на Република България и Решение № 1294 от 01.02.2021г. постановено по адм. д. № 3428/2020г., III отд. На ВАС. Целта на тази норма е да се даде възможност на лицето, за което е установена несъвместимост, да заяви и демонстрира изрично волята си относно това кое от съответните правоотношения то избира да продължи, като в случая, подаденото заявление, адресирано до акционерното дружество, недвусмислено сочи на волята на общинския съветник да бъде отстранен от длъжността си като член на съвета на директорите, именно защото е избран за общински съветник. Задължението, което е вменено с нормата на чл. 36, ал.4 от ЗМСМА е обявения за избран за общински съветник да отстрани несъвместимостта, като направи своя избор - да изпълнява функциите си на публичната длъжност, за която е избран или да продължи участието си в частна полза. Само неизпълнението на това задължение има като последица предсрочното прекратяване на пълномощията. Уведомяването на ОИК има декларативен ефект, но не може да представлява самостоятелно основание за прилагане на законовата норма, при положение, че действията за отстраняване на несъвместимостта са били предприети, още повече, че към настоящия момент несъвместимостта е отстранена. Следва да се отбележи, че в мотивите на горецитираното Решение на Конституционния съд на Република България, макар и тълкувайки несъвместимостта по процедура по ЗМСМА, касателно кметовете, то същото тълкуване е относимо и към несъвместимостта на общинските съветници, поради идентичността на двете разпоредби и еднаквия смисъл на същите, който е вложил законодателя. Конституционния съд е стигнал до правния извод, че не може да се приеме, че е налице „автоматизъм при предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета“, в конкретния случай на общински съветник. В цитираното решение е прието, че „негативните правни последици на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА настъпват не автоматично, а само при бездействие на лицето за прекратяване на несъвместимост в посочения в закона срок и при предвидената процедура, която на свой ред включва индивидуална преценка по същество от компетентния орган (в случая общинската избирателна комисия)“.

С отменителното решение съдът е дал задължителни указания на ОИК да се произнесе и по въпроса дали предприетите от Хаджийски действия по отстраняване на несъвместимостта са направени в предвидения от закона срок. Чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА гласи, че „В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, т. 1 и 2, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“. В старата редакция на тази разпоредба срокът на задължението започваше да тече от обявяване на изборните резултати. Новите изменения на ал. 6 на чл. 34 от ЗМСМА са в сила от 07.08.2020г. В § 5 от ПЗР на ЗИДЗМСМА (обн. - ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021г.) се казва, че “Започнатите производства по установяване на несъвместимост или на конфликт на интереси за общински съветници, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват при условията на този закон.“ Съгласно дадените задължителни указания по прилагане и тълкуване на закона в отменителното решение на Административен съд - Пловдив, и тълкувайки разпоредбата на § 5 от ПЗР на ЗИДЗМСМА, същата се отнася до незавършили административни производства, т.е. такива, развиващи се пред комисията, като настоящото такова. При повторното произнасяне по сигнала, ОИК – Карлово следва да съобрази своето решение с тази разпоредба. В светлината на това и отчитайки, че не е приключило административното производство, комисията счита, че в настоящата хипотеза е приложима новата редакция на чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА, при която срокът в който следва да се предприемат визираните в същата норма действия от общинския съветник, започва да тече от полагането на клетвата.  

Видно от представения от Общински съвет Карлово клетвен лист на общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски и от протокола от първото проведено заседание на новия общински съвет, е че Хаджийски е положил клетва на 08.11.2019г. От тази дата започва да тече едномесечния срок по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА. Както беше отбелязано по- горе в настоящото решение, и предвид задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в решение № 1719/ 13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020г. на Адм. Съд – Пловдив, общинския съветник Хаджийски е депозирал молба до „Спортен комплекс Баня“ АД за освобождаването му от длъжност, като член на Съвета на директорите на дружеството на 05.12.2019г., а на 06.12.2019г. е подал изискуемото писмено уведомление до Председателя на Общински съвет – Карлово, с което го уведомява, че е подал заявление за освобождаването му от заеманата длъжност, като член на Съвета на директорите на „Спортен комплекс Баня“ АД . Тоест, Хаджийски е изпълнил първите две изисквания на чл. 36, ал. 4 от ЗМСМА в законния едномесечен срок, който изтича на 08.12.2019г.

Приемайки, че общинския съветник 1/ е изпълнил в срок първите две предпоставки на чл. 36, ал.4 от ЗМСМА, а/ уведомил е „Спортен комплект Баня“ АД, че желае да бъде освободен, като член на Съвета на директорите на същото, като в последствие това е станало и б/ уведомил е Председателя на Общински съвет – Карлово за това че е подал искане до търговското дружество да бъде освободен, като член на Съвета на директорите на същото; 2/ че не е изпълнил третата предпоставка, да уведоми ОИК за предприетите от него действия за отстраняване на несъвместимостта; 3/ отчитайки декларативния характер на уведомлението до ОИК, 4/ съобразявайки направените от комисията правни изводи с Решение № 13 от 24 септември 2020 г. по Конституционно дело № 5 от 2020 г. на Конституционния съд на Република България и Решение № 1294 от 01.02.2021г. постановено по адм. д. № 3428/2020г., III отд. На ВАС и 5/ съобразявайки се със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в решение № 1719/ 13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020г. на Адм. Съд – Пловдив, Общинска избирателна комисия – Карлово приема, че не следва да се прекратяват пълномощията на общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски, а подадения от Кирил Павлов Панчев сигнал следва да бъде оставен без уважение.

          По горните мотиви Общинска избирателна комисия – Карлово

Р Е Ш И:

          ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ пълномощията на ИВАН ЦВЯТКОВ ХАДЖИЙСКИ, ЕГН **********, обявен за избран за общински съветник от кандидатска листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет- Карлово с Решение №  221 от 29.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, по сигнала на Кирил Павлов Панчев, постъпил в Общинска избирателна комисия – Карлово с Вх. № 235/ 15.05.2020г., за неизпълнение от страна на общинския съветник на задължение по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

            Настоящото решение може да се обжалва пред Административен съд – Пловдив в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Зам. председател: Ивелина Николова Димовска

* Публикувано на 25.10.2021 в 18:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № МИ - 260 / 04.11.2021

  относно: анулиране на издадено на Зорница Ранчева Ранчева удостоверение за обявяването й за избрана за общински съветник в Общински съвет – Карлово.

 • № МИ -259 / 25.10.2021

  относно: Ново произнасяне по сигнал от Кирил Павлов Панчев, постъпил в Общинска избирателна комисия – Карлово с Вх. № 235/ 15.05.2020г., за неизпълнение на задължение по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА от общинския съветник в Общински съвет – Карлово, Иван Цвятков Хаджийски, в изпълнение на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени с влязлото в законна сила Решение № 1719/13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020 г. на Административен съд – Пловдив.

 • № МИ - 258 / 21.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения