Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ - 254
Карлово, 25.06.2020

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на общинския съветник в Общински съвет – Карлово, от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, Иван Цвятков Хаджийски, поради неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

Във входящия регистър на  Общинска избирателна комисия – Карлово с Вх. № 235/ 15.05.20120г. е постъпил сигнал от Кирил Павлов Панчев от с. Столетово, Пловдивска област. В същия се твърди, че с наше Решение № МИ – 221 от 29.10.20119г.  на основание чл. 453 и 454 от Изборния Кодекс са обявени за избрани общински съветници в Общински съвет – Карлово, като между тях е и Иван Цвятков Хаджийски. Уточнява, че съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА  Общинският съветник не може:

 1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;
 2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

Твърди, че съгласно ал. 6 на същата разпоредба в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Уточнява, че при направена справка в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се установява, че Иван Цвятков Хаджийски е член на Съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД, ЕИК 160120592 и че видно от обявените в регистъра действителни собственици, Община Карлово притежава 34 % от капитала на Акционерното дружество. Твърди, че към днешна дата Общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски не е уведомил писмено Председателя на Общински съвет – Карлово и Общинска избирателна комисия - Карлово (съгласно чл. 34, ал.6 от ЗМСМА) за подадена молба за освобождаването му от заеманата длъжност. Излага твърдения, че съгласно чл. 30, ал.4, т. 10 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА. В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Към сигнала не са приложени доказателства.

            Във връзка с изложените в сигнала твърдения са изискани  документи от Община Карлово, Общински съвет – Карлово, както и от Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. В отговор на отправените запитвания във входящия регистър на Общинска избирателна комисия – Карлово са постъпили, както следва:

-          писмо от Председателя на Общински съвет – Карлово, с което уведомява, че общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски писмено е подал заявление до Председателя на Общински съвет – Карлово с Вх. № 703 от 06.12.2019г., с което уведомява същия, че е подал молба за освобождаването му, като член на съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД. Към писмото са приложени: Заявление от Иван Цвятков Хаджийски до Председателя на Общински съвет – Карлово с вх. № 703/ 06.12.2019г.; Решение на Общински съвет – Карлово № 945, взето с протокол № 45 от заседание на Общински съвет – Карлово, проведено на 25.11.2010г; Решение на Общински съвет – Карлово № 632, взето с протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Карлово, проведено на 29.06.2017г.; Решение на Общински съвет – Карлово № 995, взето с протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Карлово, проведено на 31.05.2018г. Цитираните Решения на Общински съвет – Карлово касаят участието на общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски в Съвета на директорите на  „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД.

-          писмо от Секретаря на Община – Карлово, с което уведомява, че в Община Карлово няма налични и не се съхраняват документи, касаещи членството на общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски в Съвета на директорите на  „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД.

-    Писмо от Агенция по вписванията, към което е приложено актуално състояние и история от ТРРЮЛНЦ, относно „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД, ЕИК 160120592.

    В изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА и въз основа на взето протоколно решение от 28.05.2020г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, общинския съветник Иван Хаджийски е уведомен с писмо изх. № 116/28.05.2020 г., за постъпилите в ОИК – Карлово сигнал и документи от Общински съвет – Карлово, както и за правото му да подаде писмено възражение в 3-дневен срок от уведомяването му. Писмото е получено от г-н Хаджийски на 04.06.2020г., като Хаджийски е подал възражение на 03.06.2020г. по пощата, което се установява от положеното върху плика пощенско клеймо. Възражението е получено в ОИК – Карлово на 10.06.2020г. с Вх. № 240 от  10.06.2020г. В писменото си възражение общинският съветник Иван Цвятков Хаджийски твърди, че е изпратил заявление до Председателя на Общински съвет – Карлово, в което заявява, че във връзка с чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА е подал заявление до „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД, за освобождаването му, като член на борда на Директорите, което заявление е от 05.12.2019г., като същото е получено. Моли в определен от ОИК - Карлово ден и час да му бъде определена среща, за да даде допълнителни разяснения по приложените към отговора заявления. Към възражението са приложени:

 • Заявление до Председателя на Общински съвет – Карлово от 06.12.2019г.
 • Заявление до „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД от 05.12.2019г., с което иска, поради избирането му за общински съветник и във вр. с чл. 34, ал.6 от ЗМСМА да бъде освободен, като член на борда на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД.

Съгласно чл 30 от ЗМСМА ал 4, т. 9 пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за член на Управителен съвет на търговски дружества с общинско участие. Съгласно чл. 34, ал. 5, т. 1 ЗМСМА общинския съветник не може да бъде член на управителен съвет на търговско дружество с общинско участие, както е в настоящия случай. Съгласно ал. 6 от същия член в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, тоест член на управителен съвет подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмен а това председателя на общинския съвет и ОИК, което означава, че за да бъде спазена процедурата общинския съветник Хаджийски за да остане такъв, същия задължително и по силата на ЗМДМЯА трябва да осъществи две императивни /задължителни/ предпоставки, а именно да подаде молба за освобождаване до управителни съвет на дружеството и да уведоми писмено за това Председателя на общинския съвет и ОИК. Ако не е спазил тази процедура и това разпореждане на чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА е налице основание същия да бъде предсрочно освободен, като общински съветник, защото трябва да се спази изрично закона, такъв какъвто е. В настоящия случай общинския съветник Хаджийски  е представил заявления в незаверено копие от 0512.2019г. до борда на Директорите на СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД, с кискане да бъде освободен, като член, но това заявления няма входящ номер и не става ясно дали е получено от адресата СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД, с оглед спазване на закона по чл 233, ал. 5 от ТЗ. Освен това г-н Хаджийски е представил това заявление до общински съвет Карлово с вх. № 703 от 06.12.2019г., в заверено копие, но не е изпратил такова до ОИК, съобразно чл.34, ал.6 ЗМСМА, предл. Последно. От гореизложено е видно, че не става ясно кога Хаджийски е депозирал заявлението до борда на директорите на СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД, защото липсва входящ номер на това заявление, с оглед спазване на срока  по чл 233, ал. 5 от ТЗ, съобразно който „член на съвета може да поиска да бъде заличен от ТР с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 м. след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това заинтересования член на съвета може да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице или след като на заявлението за освобождаването му, като член на управителния съвет липсва входящ номер, кога е получено от дружеството, то не може да се изчисли кога изтича и този шест месечен срок. Дори и да се приеме датата в заявлението 05.12.2019г., то 6ф месечния срок е изтекъл на 05.06.2020г. и няма писмено доказателство, нито заявление за вписване от стрна на Хаджийски, ч иска да бъде отписан. По отношение на обявеното извънредно положеие в РБ, същото е изтекло 14.05 тази година. В този ред на мисли, не може да има позоваване на извънредното положение, защото привилегията определена със Закона за извънредното положение, касае сроковете, които изтичат по време на дейтвие на същото. Освен това Хаджийски не е спазил едномесечния срок по  чл. 233, ал.5, изр. Последно. Поради горното, считам, че е налице императивното разпореждане на законо от страна на Хаджийски и същия следва да бъде освободен предсрочно, като общински съветник.  

Тъй като с настоящото решение се прекратяват пълномощията на общински съветник, на основание чл. 30, ал. 6, изр. последно от ЗМСМА, общинска избирателна комисия – Карлово следва да обяви за избран за общински съветник, следващия в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, а именно Зорница Ранчева Ранчева, ЕГН **********.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА, вр. с чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Карлово

Р Е Ш И:

            І. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на ИВАН ЦВЯТКОВ ХАДЖИЙСКИ, ЕГН ***********, обявен за избран за общински съветник от кандидатска листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет- Карлово с Решение №  221 от 29.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Карлово.

            Анулира издаденото на Иван Цвятков Хаджийски удостоверение.

            ІІ. ОБЯВАВА ЗА ИЗБРАНА за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК в Общински съвет – Карлово от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, Зорница Ранчева Ранчева, ЕГН ***********.

            Издава удостоверение на обявената за общински съветник Зорница Ранчева Ранчева.

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА препис от настоящото решение да се изпрати на председателя на Общински съвет – Карлово в тридневен срок от влизането му в сила.

Настоящото решение може да се обжалва пред Административен съд – Пловдив в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Секретар: Павел Димитров Киров

* Публикувано на 25.06.2020 в 18:59 часа

Календар

Решения

 • № МИ - 258 / 21.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 257 / 14.01.2021

  относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

 • № МИ - 256 / 01.09.2020

  относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения