Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ 311-МИ
Карлово, 13.12.2023

ОТНОСНО: Вземане на решение за отговор срещу касационна жалба депозирана по адм. дело № 2763/2023 год. на Административен съд Пловдив

В Общинска избирателна комисия е получена от Административен съд Пловдив касационна жалба с вх. № 176/12.12.2023 год. от ЕВРОРОМА срещу Решение № 2057/20.11.2023 год. постановено по адм. дело № 2763/2023 год. по описа на Административен съд  Пловдив, с което е потвърдено Решение № 267-МИ/31.10.2023 год. на Общинска избирателна комисия Карлово.

С жалбата са наведени твърдения за неправилност и незаконосъобразност на решението на Адм. съд Пловдив, като са изложени твърдения във връзка с това.

В призовката е посочено, че на ОИК Карлово е предоставена възможност за депозиране на писмен отговор по подадената касационна жалба и във връзка с това, следва да бъде одобрен проект на отговор, които да бъде депозиран  пред Административен съд – Пловдив.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК Общинска избирателна комисия Карлово

 

Р Е Ш И:

 

 1. Одобрява проекта на писмен отговор срещу касационна жалба срещу Решение № 2057 от 20.11.2023 год. по адм. дело № 2763 от 2023 г.  на Административен съд – Пловдив, със следния текст:

 

„УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

            Моля да оставите касационната жалба без уважение, като потвърдите  Решение № 2057 от 20.11.2023г. по адм. дело № 2763 от 2023 г.  на Административен съд – Пловдив като правилно, законосъобразно и обосновано, съображенията ми за това са следните:

           Споделям мотивите изложени в Решение № 2057 от 20.11.2023г. по адм. дело № 2763 от 2023 г.  на Административен съд – Пловдив, а именно:                      

           Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 34 от ИК Централната избирателна комисия определя условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, при спазване изискванията за защита на личните данни, с изключение на гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната; техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането се извършва от Министерския съвет. Подобно правило е регламентирано в чл. 431 от ИК, според която разпоредба при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети като им се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време.

            Считаме, че ИК регламентира задължението за извършване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии (освен горепосочените изключения) при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, както и възможността на определени представители в съответните СИК да извършват видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при преброяването на гласовете. В настоящия случай не се установява нарушение на тези правила, тъй като жалбоподателя не ангажира никакви доказателства за това. Тези правила са регламентирани с цел осигуряване на допълнителни предпоставки за прозрачност на изборния процес, поради което нямат пряко отношение към изборния резултат. В тази връзка неспазването им не води до наличието на съществени процесуални нарушения, опорочаващ вота на избирателите, а може да доведе единствено до ангажирането на административнонаказателна отговорност.

            Протоколите на СИК са официални свидетелстващи документи по смисъла на чл. 179 от ГПК - издадени от длъжностни лица - членове на избирателни комисии, по установения ред и форма, поради което съставляват доказателство за отразените в тях обстоятелства. За да бъде оборена тяхната материална доказателствена сила следва да е инициирано производство по чл. 193, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, каквото е открито от първоинстанционния съда като е разпределил доказателствената тежест на жалбоподателя да установи, че не е вярно изложеното в протоколите в частта за данните за броя недействителни бюлетини. В настоящия случай не се доказа нарушение на чл. 437, ал. 2, т. 5 от ИК, поради което не беше проведено успешно оспорване на обсъжданите секционни протоколи, доколкото жалбоподателя не представи доказателства за това и не направи основателни доказателствени искания. Изборния Кодекс съдържа достатъчно развита правна уредба и гаранции за законосъобразното и демократично организиране и провеждане на изборите, както и за прозрачното и точно определяне на изборния резултат. Участващите в изборите политически партии  и коалиции имат осигурена възможност в изборния ден да контролират законосъобразното протичане на процеса на гласуване и отчитане на резултатите от гласуването чрез своите представители в избирателните комисии и чрез застъпници. В избирателните секции през целия изборен ден могат да присъстват и независими наблюдатели. В състава на избирателните комисии участват лица, посочени от различни политически сили, което гарантира публичността и политическата неутралност при осъществяване на дейността на комисиите по организацията и провеждането на изборите. Изброените гаранции създават предпоставки изборният резултат да съответства точно на изразената чрез гласуването воля на избирателите.

           Единственият официален документ, който удостоверява броя на подадените действителни гласове е протоколът на СИК. Въз основа на първичната информация, съдържаща се в протоколите на всички СИК, се определя и крайният изборен резултат, отразен в протокола и оспорения акт на ОИК. В протоколите на СИК се отбелязват и всички заявления, жалби и възражения по действията и решенията на комисиите през целия изборен ден, направени от членовете на съответната комисия, застъпниците, представители на политическите партии и коалиции и наблюдателите. Тези представители и застъпници имат гарантираната от закона възможност да отразят всички свои мнения и възражения по организацията и провеждането на изборите в избирателните секции в съответния протокол на СИК. Като такива действия не са предприемани от застъпници на ПП „ЕВРОРОМА“ включително и от дугите партии и каолиции, което да е отразено в процесните протоколи.

           В настоящия случай в оспорените протоколи на СИК липсват спорове между членовете на секционните избирателни комисии относно броя на действителните и недействителните бюлетини и липсват възражения или особени мнения. Не са подадени жалби и възражения, които да бъдат отразени в протоколите. В тази връзка не се поставя под никакво съмнение материалната доказателствена сила на секционните избиратателни протоколи. Този извод не се разколебава и от наличието на извършени поправки в протоколите, посочени в първоинстанционното решение. Посочените поправки не се отнасят за броя недействителни бюлетини и същите съответстват на останалите вписани данни от протоколите, за които липсват поправки. Същите представляват отстраняване на технически грешки при нанасянето на данните в протоколите, за което са положени три подписа от членове на съответната СИК. В тази връзка извършените поправки не водят до съмнения за верността на отразеното в секционните избирателни протоколи.

            Сам по себе си завишеният брой на отчетените недействителни бюлетини не сочи на несъобразяване със закона. При това, от една страна, съставът на СИК включва представители на различни политически сили, а от друга - комисиите осъществяват дейността си, включително и по преброяване на подадените бюлетини, в присъствието на застъпници, наблюдатели, представители на партии, коалиции, инициативни комитети и пр. Следователно налице са заложени законови гаранции срещу манипулиране на резултатите от преброяването на подадените бюлетини.

            Считам че първоинстонционния съд е допуснал техническа грешка по отношение на следния текст: - „Обстоятелството, че жалбоподателят е нямал застъпници в процесните секции“ - Това е така т. к. наличието или липсата на застъпници само по себе си не е основание да породи съмнения за верността на протоколите, тъй като в ИК са предвидени множество гаранции (посочени по – горе) за правилното отчитане на вота на избирателите.

            Горното води до извод, че не са допуснати съществени нарушения на изборния процес, поради което липсва опорочаване на волята на избирателя.

            Оспореното решение е съобразено с правилата на чл. 453, ал. 1 и ал. 2 от ИК, според които определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5, а резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниимайер. Съобразно това сумата на действителните гласове е разделена на броя на мандатите, при което правилно е определена общинската избирателна квота от 466 гласа. Спазено е и изискването на чл. 453, ал. 3 от ИК, според което право на участие при разпределяне на мандатите са имали партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота от 466 гласа, като броят на мандатите, които са се разпределили между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, и не е имало независими кандидати. Правилно е определена квотата на Хеър, а  действителните гласове на всяка партия и коалиция, която участва в разпределението на мандатите, са били разделени на квотата на Хеър, при което участниците в разпределението на мандатите получават толкова мандати, колкото е цялата част на така полученото частно. Получените остатъци формират общо 5 неразпределени мандата, които се получават от съответните 5 партии/коалиции с най- голям остатък.

            Горното дава основание да приемем, че е законосъобразно оспореното Решение № 2057 от 20.11.2023г. по адм. дело № 2763 от 2023 г. на Административен съд – Пловдив, с което е потвърдено Решение № 267-МИ/31.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, поправено с Решение № 272/02.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, поради което следва да се потвърди. Считаме че не са налице касационни основания за отмяна на решението на Административен съд Пловдив.

          

          УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

          С оглед гореизложеното моля да постановите съдебен акт с който да отхвърлите подадената касационна жалба от Политическа партия „ЕВРОРОМА“ срещу Решение № 2057 от 20.11.2023г. по адм. дело № 2763 от 2023 г.  на Административен съд – Пловдив като неоснователна, необоснована и недоказана и същевременно потвърдите Решение № 2057 от 20.11.2023г. по адм. дело № 2763 от 2023 г.  на Административен съд – Пловдив с което е потвърдено  Решение № 267-МИ/31.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия - Карлово, поправено с Решение № 272/02.11.2023г. на Общинска избирателна комисия – Карлово като правилно, законосъобразно и обосновано, като  ни присъдите и направените разноски.

            По доказателствата и доказателствените искания на жалбоподателя

 1. Считам че исканата от жалбоподателя експертиза не следва да се допуска, т. к. смятам че не са налице основания които да сочат нарушение на изборния процес довели до промяна на вота на избирателите.
 2. По отношение на представените писмени доказателства, считам че същите не следва да се приемат, същите не установяват обстоятелства свързани с касационните основания съгласно АПК. „

 

 

 1. Упълномощава зам.-председателя Евгения Калончева да подпише и депозира одобрения отговор пред Административен съд Пловдив.

 

 

          Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Ивелина Николова Димовска

Зам. председател: Георги Иванов Гачев

* Публикувано на 13.12.2023 в 18:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 312-МИ / 20.12.2023

  относно: Вземане на решение за отговор срещу касационна жалба депозирана по адм. дело № 2808/2023 год. на Административен съд Пловдив

 • № 311-МИ / 13.12.2023

  относно: Вземане на решение за отговор срещу касационна жалба депозирана по адм. дело № 2763/2023 год. на Административен съд Пловдив

 • № 310 - МИ / 09.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения