Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ 312-МИ
Карлово, 20.12.2023

ОТНОСНО: Вземане на решение за отговор срещу касационна жалба депозирана по адм. дело № 2808/2023 год. на Административен съд Пловдив

В Общинска избирателна комисия е получена от Административен съд Пловдив касационна жалба с вх. № 178/19.12.2023 год. от Веска Ненчева срещу Решение № 2164/28.11.2023 год. постановено по адм. дело № 2808/2023 год. по описа на Административен съд  Пловдив, с което е потвърдено Решение № МИ-306/06.11.2023 год. на Общинска избирателна комисия Карлово.

С жалбата са наведени твърдения за неправилност и незаконосъобразност и необоснованост на решението на Адм. съд Пловдив, като са изложени твърдения във връзка с това.

В призовката е посочено, че на ОИК Карлово е предоставена възможност за депозиране на писмен отговор по подадената касационна жалба и във връзка с това, следва да бъде одобрен проект на отговор, които да бъде депозиран  пред Административен съд – Пловдив.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК Общинска избирателна комисия Карлово

 

Р Е Ш И:

 

 1. Одобрява проекта на писмен отговор срещу касационна жалба срещу Решение № 2164 от 28.11.2023 год. по адм. дело № 2808 от 2023 г.  на Административен съд – Пловдив, със следния текст:

 

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

 

          В законоустановения срок, от името на представляваната от мен Общинска избирателна комисия Карлово,  Ви представям  писмен отговор против касационна жалба срещу решение № 2164 от 28.11.2023 г., постановено по адм.д. № 2808/2023 г. по описа на Административен съд - Пловдив, както Ви моля да оставите същата без уважение и да оставите в сила обжалваното решение.

Обжалваното решение е правилно, законосъобразно и постановено след пълно и обстойно изследване на събрания по делото доказателствен материал и не страда от посочените в касационната жалба пороци.

В депозираната по делото касационна жалба, жалбоподателката твърди, че решението на първоинстанционния съд е неправилно вследствие на допуснати при постановяването му нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила  и необоснованост. Същата се позовава на различни нарушения, които според същата са довели до обявяване на изборен резултат, различен от действителния вот на избирателите и според същата съдът се е ограничил при произнасянето си само до „формална“  проверка относно това дали има постъпили жалби.  Тези твърдения на жалбоподателката не кореспондират със събраните и приобщени по делото писмени доказателства, както и с изложеното в съдебния акт, където съдът е взел отношение по всички изложени в жалбата твърдения за нарушения на изборния процес при произвеждането на  втори тур в изборите за кмет на Община Карлово на 05.11.2023 год.

 

Следва да се има предвид, че контролът за законосъобразност на решението, с което се определя изборен резултат се изразява в проверката за нарушения, които преодоляват или намаляват гаранциите за обективен резултат от гласуването до степен, при която възниква съмнение и в определения въз основа на него изборен резултат. Поради това нарушенията, които се сочат, следва да са от такъв характер, че да са достатъчни да създадат съмнение за действието на гаранциите за законосъобразно протичане на изборния процес, и от друга страна, осъществени, те реално да са се отразили на този изборен резултат, което ги прави съществени нарушения в административното производство и опорочават решението на ОИК. Тъй като няма легално определение на понятията "съществено" и "несъществено" нарушение, в съдебната практика и в теоретични разработки на различни автори от областта на юридическата материя е правено разграничение кога нарушението е "съществено" и кога е "несъществено" и по-конкретно, че нарушението е "съществено" тогава, когато то само по себе си опорочава процедурата, тоест допускането му повлиява на съдържанието на акта и ако не е било допуснато, то крайният резултат би бил различен и разрешен по съвсем друг начин.

Първото наведено в касационната жалба твърдение е относно това, че съдът е обсъдил само част от допуснатите грешки в протоколите на СИК и при постановяване на своя акт не се е съобразил с тях.  Това не кореспондира с мотивите на съдебното решение, в което са обсъдени твърдените нарушения и тяхната тежест в изборния процес. Съдът намира, че същите са от категорията на т.нар. несъществени, тъй като не оказват влияние върху крайния резултат. Такива твърдени нарушения съдът е счел, позовавайки се на приобщените по делото доказателства, че са несъществени. За такива е счел непреброяването по методология на ЦИК, но преброени и отчетена действителната воля на избирателите. Следващото твърдение е, че „голяма част от бюлетините, които са преброени като недействителни, всъщност са действителни и са за  жалбоподателката.“ В тази насока не бяха представени никакви доказателства от г-жа Ненчева, неясен остава и факта на какво се позовава, при липсата на спорове при преброяването на гласовете в СИК, което е извършено публично пред застъпници, наблюдатели и пред членовете на СИК, които са от политическата партия на жалбоподателката.

Последната се позовава, за да обоснове незаконосъобразност на решението на ОИК, на дописването „ под черта“  в избирателните списъци.

Т.нар. дописване под черта в изборния ден и допускане да гласуват избирателите под черта. Жалбоподателката излага твърдения за нарушения при извършването на тези действия, без да се представят конкретни доказателства. От друга страна членовете на СИК са длъжностни лица и същите имат право да извършват това дописване при установяване на законовите предпоставки за това и да допускат до гласуване тези избиратели. Още повече следва да се има предвид, че всеки един от избирателните списъци, в които има дописване под черта, при приемането му в ОИК е бил комплектован с необходимия брой за съответните лица декларации, удостоверения и служебни бележки.

Тази част от изборния процес досежно избирателните списъци и тяхната законосъобразност не може да се разглежда в производството по чл. 459 ИК, тъй като има определен ред за съставянето им и за обжалване на пропуски в тях. В тази връзка следва да се посочи, че изборният процес е един сложен и динамичен фактически състав, който е разположен във времето. Всеки етап от изборния процес се извършва в точно определен срок и след завършването му започва следващия етап. Законосъобразността на предходния етап е предпоставка за започване и завършване на следващия етап. Не може в производството по чл. 459 ИК да се проверяват предходните етапи от изборния процес, в които са постановявани решения от изборната администрация, вече влезли в законна сила. /Решение № 1743 от 04.02.2020 г. по адм. д. № 509 / 2020 на Върховния административен съд/.

          В касационната жалба са изложени твърдения за допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила  - чл. 193 и чл. 194 от ГПК във връзка с чл. 144  от АПК. Същата твърди, че е оспорила истинността на всички протоколи на СИК, не само на протокола на ОИК. И по това искане липсвало произнасяне на съда. Това категорично не кореспондира на първо място с подадената жалба срещу Решение № МИ – 306/ 06.11.2023 г. на ОИК  в последствие и със съдебното производство. Видно от жалбата на г-жа Ненчева, по която е образувано първоинстанционното производство, същата е поискала на основание чл. 193 ГПК откриване на производство по оспорване само на протокола на ОИК – „…. Поради, което на основание чл. 193 от ГПК, оспорвам верността на съдържанието на Протокола на ОИК Карлово, публикуван на 06.11.2023 год. ………..“. Такова искане в първата жалба г-жа Ненчева не е направила по отношение на протоколите на СИК, за да се излагат твърдения за съществени процесуални нарушения. По отношение на протоколите на СИК е направено единствено  доказателствено искане за съдебна експертиза, която да извърши повторно преброяване на бюлетините. Като това искане има произнасяне на съда, но последния няма как да се произнесе по не направено доказателствено искане.

          По отношение на т.нар. технически грешки в протоколите, на които се позовава касационния жалбоподател, за да обоснове наличието на порок в съдебното решение, съдът е обсъдил установените такива една по една и тяхната тежест в изборния процес.

Относно допуснати грешки в протокола на ОИК, поради разлика от 4 бюлетини, се явява не основателно.  С писмо изх. №  в случай, че след гласуване на избирател машината за гласуване отпечата празна бюлетина, или такава от която не може да се установи вота на избирателя, как следва да се постъпи. При установяване на резултатите от гласуване, в три избирателни секции на територията на община Карлово – 161300009,16100068,161300070, в урните за гласуване с СУЕМГ, са установени 4 /четири/  бюлетини от машината, на които не може да се установи вота на избирателите. Установеното е вписано на съответното място в протокола за установяване на резултатите от гласуването на СИК съгласно указанията на ЦИК дадени в Писмо изх. № МИ-15-1345/05.11.2023 год. (приобщено по делото). В тези СИК са сработили и контролите относно действителните гласове подадени за кандидатите, поради което не може да се счита за нарушение на изборния процес.

Жалбоподателката възразява и срещу изводите на съда по отношение на „поправките в протоколите“ извършени при предаване на протоколите на СИК в ОИК, тъй като според същата тези поправки са извършени само от трима членове на СИК, а не от цялата СИК.

Тази възможност за поправка в протоколите на СИК е предвидена в чл. 445, ал. 5 от Изборния кодекс, когато се касае за очевидни фактически грешки, каквито са грешките във въпросните протоколи и тези твърдения са обсъдени от съда и мотивирани при постановяване на своя краен акт.

На следващо място, правилно съда е приел, че „ИК регламентира задължението за извършване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии …………… при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, както и възможността на определени представители в съответните СИК да извършват видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при преброяването на гласовете. В настоящия случай не се установи нарушение на тези правила, тъй като не се ангажираха никакви доказателства за това. Тези правила са регламентирани с цел осигуряване на допълнителни предпоставки за прозрачност на изборния процес, поради което нямат пряко отношение към изборния резултат. В тази връзка неспазването им не води до наличието на съществени процесуални нарушения, опорочаващи вота на избирателите, а може да доведе единствено до ангажирането на административнонаказателна отговорност.“

Правилно съдът в своя краен акт е приел, че съдебният контрол за законосъобразност на решението за повторно преброяване избор на кмет няма за цел повтаряне на изборния процес в какъвто смисъл е и Решение № 9 по к. д. № 8/2009 г. на КС. Преброяването на бюлетините и проверката на действителността им се извършва от секционните избирателни комисии, назначени именно с тази нарочна цел. И само в случай на данни за възникнали между членовете на комисията спорове, касаещи резултатите от гласуването, както и при индикации за незаконосъобразност на изборния процес, съдът би следвало да предприеме действия по повторно преброяване, за да установи дали тези факти са дали отражение върху изборния резултат.

 

Като Ви излагам горното, Ви моля да постановите решение, с което да приемете, че липсват касационни основания за отмяна на процесното Решение № 2164 от 28.11.2023 г. , постановено по адм.д. № 2808/2023 г. по описа на Административен съд Пловдив, 12с.,  и да го оставите в сила като правилно, обосновано и законосъобразно. „

 

 

 1. Упълномощава председателя на ОИК Карлово да подпише и депозира одобрения отговор пред Административен съд Пловдив.

 

 

          Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Ивелина Николова Димовска

Зам. председател: Сехер Кязимова Бекташева

* Публикувано на 20.12.2023 в 18:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 312-МИ / 20.12.2023

  относно: Вземане на решение за отговор срещу касационна жалба депозирана по адм. дело № 2808/2023 год. на Административен съд Пловдив

 • № 311-МИ / 13.12.2023

  относно: Вземане на решение за отговор срещу касационна жалба депозирана по адм. дело № 2763/2023 год. на Административен съд Пловдив

 • № 310 - МИ / 09.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения